Praat met ons!

U kunt telefonisch of per e-mailcontact met ons opnemen.U kunt ook gewoon langskomen!

Praat met ons!

U kunt telefonisch of per e-mailcontact met ons opnemen.U kunt ook gewoon langskomen!

Tandartspraktijk Dentakor

Akerstraat 1626417 BRHeerlen045 57 11 632info@dentakor.com

De openingstijden van de praktijk zijn:maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 De praktijk is telefonisch bereikbaar:8:00-12:30 en 13:30-17:30

Privacieverklaring

 

Tandartspraktijk Dentakor Tandartspraktijk Dentakor, gevestigd aan Akerstraat 1626417 Heerlen, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Uw privacy is voor Tandarts praktijk Dentakor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Tandartspraktkijk allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tandarts praktijk:

Contactgegevens: dentakor.com Akerstraat 1626417 Heerlen, NL 045 57 11 632

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartspraktijk Dentakor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Verzekeringsgegevens
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartspraktijk Dentakor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Medische gegevens mediatiegebruik
• Medische gegevens gezondheid
• BSN
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Belangijk is dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dentakor.com, dan verwijderen wij deze informatie. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en naam huidige tandarts, naam huisarts. en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandartspraktijk Dentakor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.
• Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.
• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Tandartspraktijk Dentakor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

 

Server log-bestanden

Tandartspraktijk Dentakor verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in de zogenaamde server log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Deze zijn:
• browser type/ browser versie
• het gebruikte besturingssyteem
• verwijzende URL
• hostnaam van de computer
• tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens zijn niet specifiek aan personen toewijsbaar. Er wordt geen compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te onderzoeken wanneer wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik krijgen.

 

Google Maps

Tandartspraktijk Dentakor maakt gebruik van Google Maps (API) voor het weergeven van interactieve landkaarten. Zodra u een pagina bezoekt waarin een kaart van Google Maps is verwerkt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie doorgeven aan derden, voor zover wettelijk vereist of aan diegene die deze gegevens namens Google verwerken. Voor zover wij weten zal Google uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Google Analytics

Vanwege de wettelijke grondslag van ons gerechtvaardigd belang aan de verbetering van ons internetaanbod maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat vanwege Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie wil disable Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandartspraktijk Dentakor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW Wgbo ( Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) nog gedurende 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandartspraktijk Dentakor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandartspraktijk Dentakor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens Tandarts praktijk Dentakor Akerstraat 162 6417 BR Heerlen info@dentakor.com 045 57 11 632

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tandartspraktijk Dentakor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tandartspraktijk Dentakor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandartspraktijk Dentakor heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:
• Tandartspraktijk Dentakor werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
• De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
• De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
• De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
• Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
• Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
• Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
• Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
• Bij werken vanuit een andere omgeving wordt veilig gewerkt.
• Medewerkers van Tandartspraktijk Dentakor hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
• Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
• Tandartspraktijk Dentakor werkt conform het Protocol meldplicht datalekken.
• Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
• Medewerkers van Tandartspraktijk Dentakor hebben kennis van de rechten van de patiënt.